Giá Cacao Thế Giới hôm nay 2,452.00 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: COCOA

Giá hiện tại đang tăng 20.00 USD / tấn, tương đương 0.82% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:36

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Cocoa Organization Secretariat; World Bank.

Thông tin thêm: Cocoa (ICCO), International Cocoa Organization daily price, average of the first three positions on the terminal markets of New York and London, nearest three future trading months.

Biến động Giá Cacao Thế Giới trong 1 năm gần đây: +1,73 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 2,649.00 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 12/2021: 2,343.50 USD / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Cacao Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 2,452.00 -4,77 %
05/2022 2,569.00 -3,11 %
04/2022 2,649.00 +4,59 %
03/2022 2,527.50 +0,02 %
02/2022 2,527.00 -0,24 %
01/2022 2,533.00 +7,48 %
12/2021 2,343.50 -8,79 %
11/2021 2,549.50 -3,61 %
10/2021 2,641.50 +3,90 %
09/2021 2,538.50 +6,99 %
08/2021 2,361.00 -1,00 %
07/2021 2,384.50 -1,05 %
06/2021 2,409.50 -