Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay: 160.00 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 09:46

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -47,11 %

Giá đạt đỉnh vào 09/2022: 235.38 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 17/11/2022: 155.33 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 238.10 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 160.00 -8,96 %
11/2022 174.33 -27,13 %
10/2022 221.63 -6,20 %
09/2022 235.38 -