Giá Cà Phê Arabica Thế Giới hôm nay: 96.35 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COFFEE ARABICA

Lần cập nhật gần nhất: 18/08/2019 | 22:07

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Coffee Organization; Thomson Reuters Datastream; Complete Coffee Coverage; World Bank.

Thông tin thêm: Coffee (ICO), International Coffee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock

Biến động Giá Cà Phê Arabica Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,45 %

Giá đạt đỉnh vào 03/07/2019: 114.63 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 07/05/2019: 88.08 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Cà Phê Arabica Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2019 96.35 -13,86 %
07/2019 109.70 +4,26 %
06/2019 105.03 +11,43 %
05/2019 93.03 -