Giá Nickel Thế Giới hôm nay 22,976.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 848.50 USD / mt, tương đương 3.83% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 17:43

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -8,93 %

Giá đạt đỉnh vào 08/03/2022: 81,051.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 26/06/2022: 22,128.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 22,976.50 -38,31 %
05/2022 31,779.50 -1,01 %
04/2022 32,099.50 +22,03 %
03/2022 25,028.50 -