Giá Nickel Thế Giới hôm nay: 18,868.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 14:16

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -10,58 %

Giá đạt đỉnh vào 19/06/2023: 22,955.75 USD / mt

Giá chạm đáy vào 09/2023: 18,868.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 18,868.50 -17,02 %
08/2023 22,079.00 +7,34 %
07/2023 20,458.00 -1,99 %
06/2023 20,865.50 -