Giá Nickel Thế Giới hôm nay 22,215.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 39.50 USD / mt, tương đương 0.18% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 16:35

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +19,25 %

Giá đạt đỉnh vào 12/01/2022: 22,221.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2021: 17,940.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 22,215.50 +10,48 %
12/2021 19,887.50 +1,36 %
11/2021 19,617.50 +8,55 %
10/2021 17,940.00 -