Giá Nickel Thế Giới hôm nay 17,050.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang giảm 235.00 USD / mt, tương đương 1.36% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 04:49

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +29,66 %

Giá đạt đỉnh vào 09/09/2019: 18,150.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 07/06/2019: 11,612.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 17,050.00 +14,79 %
08/2019 14,527.50 +12,75 %
07/2019 12,675.00 +5,38 %
06/2019 11,992.50 -