Giá Cao Su Thế Giới hôm nay: 159.60 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 13:56

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,57 %

Giá đạt đỉnh vào 08/06/2020: 164.60 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 06/2020: 152.30 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 205.01 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 159.60 +4,57 %
06/2020 152.30 -