Giá Cao Su Thế Giới hôm nay: 241.50 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 04:34

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,39 %

Giá đạt đỉnh vào 17/04/2022: 285.70 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 02/2022: 230.90 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 241.50 -6,50 %
04/2022 257.20 -0,51 %
03/2022 258.50 +10,68 %
02/2022 230.90 -