Giá Cao Su Thế Giới hôm nay: 131.60 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 13:48

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -3,50 %

Giá đạt đỉnh vào 02/03/2023: 141.40 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 16/03/2023: 129.30 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 131.60 -2,51 %
05/2023 134.90 +0,22 %
04/2023 134.60 -1,19 %
03/2023 136.20 -