Giá Cao Su Thế Giới hôm nay: 199.40 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Lần cập nhật gần nhất: 16/12/2019 | 19:37

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +17,75 %

Giá đạt đỉnh vào 15/12/2019: 202.20 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 10/2019: 160.80 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 205.01 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2019 199.40 +13,04 %
11/2019 173.40 +7,27 %
10/2019 160.80 -1,99 %
09/2019 164.00 -