Giá Cao Su Thế Giới hôm nay: 150.30 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Lần cập nhật gần nhất: 15/08/2022 | 22:27

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -64,34 %

Giá đạt đỉnh vào 26/06/2022: 270.00 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 08/2022: 150.30 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2022 150.30 -72,85 %
07/2022 259.80 +3,39 %
06/2022 251.00 +1,59 %
05/2022 247.00 -