Giá Vàng Thế Giới hôm nay: 1,796.30 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Lần cập nhật gần nhất: 15/08/2022 | 23:49

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -5,60 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2022: 1,896.90 USD / toz

Giá chạm đáy vào 20/07/2022: 1,699.40 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2022 1,796.30 -0,92 %
07/2022 1,812.90 -1,93 %
06/2022 1,847.95 -2,65 %
05/2022 1,896.90 -