Giá Vàng Thế Giới hôm nay 2,128.36 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 13.37 USD / toz, tương đương 0.63% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 21:51

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,86 %

Giá đạt đỉnh vào 03/2024: 2,128.36 USD / toz

Giá chạm đáy vào 12/12/2023: 1,981.97 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 2,128.36 +4,16 %
02/2024 2,039.83 -1,12 %
01/2024 2,062.59 +1,83 %
12/2023 2,024.83 -