Giá Vàng Thế Giới hôm nay: 1,795.45 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 10:43

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,91 %

Giá đạt đỉnh vào 01/12/2022: 1,813.05 USD / toz

Giá chạm đáy vào 03/11/2022: 1,629.15 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 23,809.52 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 1,795.45 +8,66 %
11/2022 1,640.05 -2,03 %
10/2022 1,673.35 -3,10 %
09/2022 1,725.30 -