Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 2,462.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 10.00 USD / mt, tương đương 0.41% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 17:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -40,29 %

Giá đạt đỉnh vào 04/03/2022: 3,922.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 26/06/2022: 2,452.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 2,462.00 -23,92 %
05/2022 3,051.00 -13,63 %
04/2022 3,467.00 +0,37 %
03/2022 3,454.00 -