Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 1,998.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 22.50 USD / mt, tương đương 1.14% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/11/2020 | 10:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +9,86 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 1,998.25 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2020: 1,801.25 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2020 1,998.25 +9,86 %
10/2020 1,801.25 -