Giá Nhôm Thế Giới hôm nay: 2,172.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Lần cập nhật gần nhất: 06/12/2023 | 07:21

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -1,91 %

Giá đạt đỉnh vào 01/10/2023: 2,357.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,254.59 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 2,172.00 +100,00 %
10/2023 0.00 +0 %
09/2023 2,213.50 -