Giá Nhôm Thế Giới hôm nay: 2,158.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 00:04

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +14,41 %

Giá đạt đỉnh vào 25/02/2021: 2,225.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 11/2020: 1,847.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 2,158.50 +8,28 %
01/2021 1,979.75 -3,01 %
12/2020 2,039.25 +9,40 %
11/2020 1,847.50 -