Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 2,532.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 2.75 USD / mt, tương đương 0.11% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 05:03

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +21,97 %

Giá đạt đỉnh vào 07/05/2021: 2,537.75 USD / mt

Giá chạm đáy vào 02/02/2021: 1,958.75 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 2,532.50 +12,52 %
04/2021 2,215.50 +2,57 %
03/2021 2,158.50 +8,45 %
02/2021 1,976.00 -