Giá Nhôm Thế Giới hôm nay: 2,268.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 13:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -4,85 %

Giá đạt đỉnh vào 19/04/2023: 2,444.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 24/05/2023: 2,214.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,482.47 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 2,268.00 -3,84 %
05/2023 2,355.00 -2,87 %
04/2023 2,422.50 +1,84 %
03/2023 2,378.00 -