Giá Đường Thế Giới hôm nay 19.49 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.10 UScents / lb, tương đương 0.52% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 08/12/2022 | 08:43

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,16 %

Giá đạt đỉnh vào 16/11/2022: 20.34 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 03/10/2022: 17.41 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 238.10 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 19.49 +7,90 %
11/2022 17.95 +1,50 %
10/2022 17.68 -1,24 %
09/2022 17.90 -