Giá Đường Thế Giới hôm nay 11.50 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang giảm 0.27 UScents / lb, tương đương 2.29% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 13:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +5,13 %

Giá đạt đỉnh vào 05/07/2020: 12.23 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 06/2020: 10.91 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 11.50 +5,13 %
06/2020 10.91 -