Giá Đường Thế Giới hôm nay 18.31 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.22 UScents / lb, tương đương 1.22% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 16/01/2022 | 16:26

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -10,70 %

Giá đạt đỉnh vào 17/11/2021: 20.50 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 10/01/2022: 17.73 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2022 18.31 -2,13 %
12/2021 18.70 -3,05 %
11/2021 19.27 -5,19 %
10/2021 20.27 -