Giá Đường Thế Giới hôm nay 18.12 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.63 UScents / lb, tương đương 3.60% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 04:58

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +12,69 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2021: 18.12 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 04/04/2021: 14.71 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 18.12 +18,65 %
04/2021 14.74 -12,08 %
03/2021 16.52 +4,24 %
02/2021 15.82 -