Giá Đường Thế Giới hôm nay 11.62 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.06 UScents / lb, tương đương 0.52% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/07/2019 | 17:56

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -7,57 %

Giá đạt đỉnh vào 10/04/2019: 12.80 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 17/05/2019: 11.52 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2019 11.62 -4,04 %
06/2019 12.09 -2,07 %
05/2019 12.34 -1,30 %
04/2019 12.50 -