Giá Thiếc Thế Giới hôm nay: 24,590.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:20

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -80,85 %

Giá đạt đỉnh vào 10/03/2022: 48,650.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 06/2022: 24,590.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 24,590.00 -62,67 %
05/2022 40,000.00 -6,06 %
04/2022 42,424.00 -4,82 %
03/2022 44,470.00 -