Giá Thiếc Thế Giới hôm nay: 25,172.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Lần cập nhật gần nhất: 28/02/2021 | 01:05

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +29,59 %

Giá đạt đỉnh vào 22/02/2021: 26,822.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 11/2020: 17,725.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 25,172.50 +19,25 %
01/2021 20,327.50 +8,18 %
12/2020 18,665.00 +5,04 %
11/2020 17,725.00 -