Giá Đồng Thế Giới hôm nay: 425.35 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Lần cập nhật gần nhất: 28/09/2021 | 23:18

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -9,78 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2021: 466.95 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 19/08/2021: 404.23 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2021 425.35 -5,29 %
08/2021 447.85 +4,28 %
07/2021 428.70 -8,92 %
06/2021 466.95 -