Giá Đồng Thế Giới hôm nay 289.40 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang giảm 0.04 UScents / lb, tương đương 1.51% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/07/2020 | 14:01

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +15,62 %

Giá đạt đỉnh vào 13/07/2020: 296.32 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 06/2020: 244.20 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2020 289.40 +15,62 %
06/2020 244.20 -