Giá Bạc Thế Giới hôm nay 23.92 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.05 USD / toz, tương đương 0.20% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 19:42

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,70 %

Giá đạt đỉnh vào 12/2023: 24.57 USD / toz

Giá chạm đáy vào 22/01/2024: 22.07 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 23.92 +4,25 %
02/2024 22.91 -3,73 %
01/2024 23.76 -3,40 %
12/2023 24.57 -