Giá Bạc Thế Giới hôm nay: 25.45 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Lần cập nhật gần nhất: 03/08/2021 | 06:47

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -1,62 %

Giá đạt đỉnh vào 17/05/2021: 28.30 USD / toz

Giá chạm đáy vào 27/07/2021: 24.62 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2021 25.45 -2,95 %
07/2021 26.20 -7,39 %
06/2021 28.14 +8,08 %
05/2021 25.87 -