Giá Bạc Thế Giới hôm nay: 26.67 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Lần cập nhật gần nhất: 27/02/2021 | 23:21

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +11,09 %

Giá đạt đỉnh vào 01/02/2021: 29.03 USD / toz

Giá chạm đáy vào 30/11/2020: 22.25 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2021 26.67 +0,75 %
01/2021 26.47 +14,43 %
12/2020 22.65 -4,69 %
11/2020 23.71 -