Giá Bạc Thế Giới hôm nay 18.08 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang giảm 0.01 USD / toz, tương đương 0.07% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 18/09/2019 | 05:18

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +19,39 %

Giá đạt đỉnh vào 04/09/2019: 19.46 USD / toz

Giá chạm đáy vào 02/06/2019: 14.56 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2019 18.08 +9,44 %
08/2019 16.37 +6,23 %
07/2019 15.35 +5,08 %
06/2019 14.57 -