Giá Bạc Thế Giới hôm nay: 20.98 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Lần cập nhật gần nhất: 05/10/2022 | 08:04

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +5,49 %

Giá đạt đỉnh vào 04/10/2022: 21.27 USD / toz

Giá chạm đáy vào 01/09/2022: 17.63 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2022 20.98 +14,56 %
09/2022 17.92 -13,46 %
08/2022 20.34 +2,52 %
07/2022 19.82 -