Giá Bạc Thế Giới hôm nay: 23.29 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Lần cập nhật gần nhất: 25/11/2020 | 05:19

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -3,64 %

Giá đạt đỉnh vào 08/11/2020: 25.71 USD / toz

Giá chạm đáy vào 24/11/2020: 23.26 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2020 23.29 -3,64 %
10/2020 24.14 -