Giá Bạc Thế Giới hôm nay 27.74 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.25 USD / toz, tương đương 0.91% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 12/05/2021 | 04:20

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,46 %

Giá đạt đỉnh vào 01/02/2021: 29.03 USD / toz

Giá chạm đáy vào 30/03/2021: 24.18 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2021 27.74 +11,68 %
04/2021 24.50 -7,91 %
03/2021 26.44 -2,34 %
02/2021 27.06 -