Giá Bạc Thế Giới hôm nay: 23.70 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 13:11

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +11,07 %

Giá đạt đỉnh vào 04/05/2023: 26.28 USD / toz

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 23,482.47 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 23.70 -6,90 %
05/2023 25.33 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 21.07 -