Giá Bạc Thế Giới hôm nay 18.12 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.29 USD / toz, tương đương 1.60% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 25/01/2020 | 22:52

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,91 %

Giá đạt đỉnh vào 07/01/2020: 18.32 USD / toz

Giá chạm đáy vào 06/12/2019: 16.60 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2020 18.12 +5,59 %
12/2019 17.10 -5,71 %
11/2019 18.08 +2,72 %
10/2019 17.59 -