Giá Bạc Thế Giới hôm nay: 23.73 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Lần cập nhật gần nhất: 29/01/2023 | 14:34

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +19,67 %

Giá đạt đỉnh vào 21/01/2023: 24.49 USD / toz

Giá chạm đáy vào 14/10/2022: 18.06 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 23,463.75 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2023 23.73 +8,14 %
12/2022 21.79 +12,30 %
11/2022 19.11 +0,29 %
10/2022 19.06 -