Giá Bạc Thế Giới hôm nay 14.52 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.02 USD / toz, tương đương 0.17% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2020 | 10:56

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -23,66 %

Giá đạt đỉnh vào 24/02/2020: 18.76 USD / toz

Giá chạm đáy vào 18/03/2020: 11.92 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2020 14.52 -13,96 %
03/2020 16.55 -9,07 %
02/2020 18.05 +0,51 %
01/2020 17.95 -