Giá Bạc Thế Giới hôm nay 16.46 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.05 USD / toz, tương đương 0.31% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/07/2019 | 17:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +8,29 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2019: 16.46 USD / toz

Giá chạm đáy vào 28/05/2019: 14.31 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2019 16.46 +11,48 %
06/2019 14.57 -2,64 %
05/2019 14.96 -0,94 %
04/2019 15.10 -