Giá Bạc Thế Giới hôm nay 14.46 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.05 USD / toz, tương đương 0.37% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/05/2019 | 23:26

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -11,03 %

Giá đạt đỉnh vào 20/02/2019: 16.11 USD / toz

Giá chạm đáy vào 19/05/2019: 14.39 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2019 14.46 -4,39 %
04/2019 15.10 -3,09 %
03/2019 15.57 -3,17 %
02/2019 16.06 -