Giá Bạc Thế Giới hôm nay 18.46 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.14 USD / toz, tương đương 0.75% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/02/2020 | 17:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +2,05 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2020: 18.46 USD / toz

Giá chạm đáy vào 06/12/2019: 16.60 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
02/2020 18.46 +2,73 %
01/2020 17.95 +4,74 %
12/2019 17.10 -5,71 %
11/2019 18.08 -