Giá Bạc Thế Giới hôm nay 17.16 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.05 USD / toz, tương đương 0.26% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 20/11/2019 | 15:36

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +4,61 %

Giá đạt đỉnh vào 04/09/2019: 19.46 USD / toz

Giá chạm đáy vào 01/08/2019: 16.19 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2019 17.16 -2,47 %
10/2019 17.59 -5,06 %
09/2019 18.48 +11,39 %
08/2019 16.37 -