Giá Cao Su Thế Giới hôm nay: 154.40 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2020 | 18:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 1 năm gần đây: -25,71 %

Giá đạt đỉnh vào 01/2020: 200.00 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 04/2020: 145.20 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 205.01 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2020 154.40 +2,53 %
05/2020 150.50 +3,52 %
04/2020 145.20 -17,77 %
03/2020 171.00 -4,33 %
02/2020 178.40 -12,11 %
01/2020 200.00 +6,65 %
12/2019 186.70 +7,12 %
11/2019 173.40 +7,27 %
10/2019 160.80 -1,99 %
09/2019 164.00 -7,38 %
08/2019 176.10 -9,54 %
07/2019 192.90 -0,62 %
06/2019 194.10 -