Giá Cao Su Thế Giới hôm nay: 171.50 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Lần cập nhật gần nhất: 18/08/2019 | 21:42

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 1 năm gần đây: +1,98 %

Giá đạt đỉnh vào 03/2019: 200.90 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 01/2019: 168.10 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 205.01 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2019 171.50 -12,48 %
07/2019 192.90 -0,62 %
06/2019 194.10 +1,96 %
05/2019 190.30 +4,31 %
04/2019 182.10 -10,32 %
03/2019 200.90 +11,40 %
02/2019 178.00 +5,56 %
01/2019 168.10 -