Giá Cao Su Thế Giới hôm nay: 154.40 JPY / kg

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2020 | 18:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 3 năm gần đây: -24,72 %

Giá đạt đỉnh vào 09/2017: 208.10 JPY / kg

Giá chạm đáy vào 04/2020: 145.20 JPY / kg

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 205.01 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2020 154.40 +2,53 %
05/2020 150.50 +3,52 %
04/2020 145.20 -17,77 %
03/2020 171.00 -4,33 %
02/2020 178.40 -12,11 %
01/2020 200.00 +6,65 %
12/2019 186.70 +7,12 %
11/2019 173.40 +7,27 %
10/2019 160.80 -1,99 %
09/2019 164.00 -7,38 %
08/2019 176.10 -9,54 %
07/2019 192.90 -0,62 %
06/2019 194.10 +1,96 %
05/2019 190.30 +4,31 %
04/2019 182.10 -10,32 %
03/2019 200.90 +11,40 %
02/2019 178.00 +5,56 %
01/2019 168.10 +4,40 %
12/2018 160.70 -0,68 %
11/2018 161.80 -5,07 %
10/2018 170.00 -1,59 %
09/2018 172.70 +1,16 %
08/2018 170.70 -2,46 %
07/2018 174.90 -8,35 %
06/2018 189.50 +0,95 %
05/2018 187.70 +1,97 %
04/2018 184.00 -5,60 %
03/2018 194.30 +0,05 %
02/2018 194.20 -6,59 %
01/2018 207.00 +4,35 %
12/2017 198.00 +0,96 %
11/2017 196.10 +6,50 %
10/2017 183.35 -13,50 %
09/2017 208.10 +1,15 %
08/2017 205.71 +4,76 %
07/2017 195.91 +1,70 %
06/2017 192.57 -