Giá Nhôm Thế Giới hôm nay: 2,642.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Lần cập nhật gần nhất: 23/04/2024 | 11:51

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 1 năm gần đây: +9,48 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2024: 2,642.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 03/2024: 2,224.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,445.15 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 2,642.00 +15,82 %
03/2024 2,224.00 -2,81 %
02/2024 2,286.50 -4,59 %
01/2024 2,391.50 -