Giá Nhôm Thế Giới hôm nay: 55.076.297 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 19:45

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +1,99 %

Giá đạt đỉnh vào 27/12/2023: 59.168.806 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 11/12/2023: 52.401.374 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 55.076.297 -2,35 %
02/2024 56.370.615 -4,59 %
01/2024 58.959.250 +8,45 %
12/2023 53.979.209 -