Giá Nickel Thế Giới hôm nay: 15,907.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Lần cập nhật gần nhất: 22/10/2020 | 01:35

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 3 năm gần đây: +28,74 %

Giá đạt đỉnh vào 09/2019: 17,900.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 03/2018: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2020 15,907.50 +19,57 %
07/2020 12,795.00 +3,28 %
06/2020 12,375.00 +1,76 %
05/2020 12,157.50 +5,63 %
04/2020 11,472.50 -6,52 %
03/2020 12,220.00 -4,42 %
02/2020 12,760.00 -9,93 %
01/2020 14,027.50 +2,57 %
12/2019 13,667.50 -21,80 %
11/2019 16,647.50 -5,75 %
10/2019 17,605.00 -1,68 %
09/2019 17,900.00 +18,84 %
08/2019 14,527.50 +12,75 %
07/2019 12,675.00 +5,38 %
06/2019 11,992.50 -2,02 %
05/2019 12,235.00 -6,21 %
04/2019 12,995.00 -0,48 %
03/2019 13,057.50 +4,54 %
02/2019 12,465.00 +14,34 %
01/2019 10,677.50 -3,82 %
12/2018 11,085.00 -3,99 %
11/2018 11,527.50 -8,85 %
10/2018 12,547.50 -2,29 %
09/2018 12,835.00 -9,78 %
08/2018 14,090.00 -6,10 %
07/2018 14,950.00 -2,36 %
06/2018 15,302.50 +10,62 %
05/2018 13,677.50 +2,18 %
04/2018 13,380.00 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 13,587.50 +6,88 %
01/2018 12,652.50 +11,97 %
12/2017 11,137.50 -11,00 %
11/2017 12,362.50 +8,31 %
10/2017 11,335.77 -