Giá Than Đá Thế Giới hôm nay 407.65 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: COAL

Giá hiện tại đang tăng 6.65 USD / mt, tương đương 1.66% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 15/08/2022 | 22:15

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Coal Week International; Coal Week; World Bank.

Thông tin thêm: Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,300 kcal/kg (11,340 btu/lb), less than 0.8%, sulfur 13% ash beginning January 2002; previously 6,667 kcal/kg (12,000 btu/lb), less than 1.0% sulfur, 14% ash

Biến động Giá Than Đá Thế Giới trong 10 năm gần đây: +77,68 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2022: 428.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2020: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,192.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Than Đá Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2022 407.65 +4,82 %
07/2022 388.00 -10,31 %
06/2022 428.00 +23,76 %
05/2022 326.30 +20,01 %
04/2022 261.00 -5,36 %
03/2022 275.00 +17,22 %
02/2022 227.65 +25,28 %
01/2022 170.10 +8,88 %
12/2021 155.00 -44,16 %
11/2021 223.45 +5,12 %
10/2021 212.00 +18,87 %
09/2021 172.00 +12,70 %
08/2021 150.15 +16,58 %
07/2021 125.25 +12,97 %
06/2021 109.00 +17,06 %
05/2021 90.40 -0,66 %
04/2021 91.00 +10,99 %
03/2021 81.00 -9,59 %
02/2021 88.77 +7,63 %
01/2021 82.00 +15,85 %
12/2020 69.00 +14,25 %
11/2020 59.17 +100,00 %
10/2020 0.00 +0 %
10/2017 97.14 +0,28 %
09/2017 96.87 +0,97 %
08/2017 95.93 +8,76 %
07/2017 87.53 +7,52 %
06/2017 80.95 +7,95 %
05/2017 74.52 -13,58 %
04/2017 84.64 +4,83 %
03/2017 80.55 +0,17 %
02/2017 80.41 -4,13 %
01/2017 83.73 -3,09 %
12/2016 86.32 -15,85 %
11/2016 100.00 +6,83 %
10/2016 93.17 +21,76 %
09/2016 72.90 +7,58 %
08/2016 67.37 +7,55 %
07/2016 62.29 +14,64 %
06/2016 53.17 +3,18 %
05/2016 51.48 +1,11 %
04/2016 50.91 -2,51 %
03/2016 52.19 +2,84 %
02/2016 50.71 +1,76 %
01/2016 49.82 -4,64 %
12/2015 52.13 -0,85 %
11/2015 52.57 +0,49 %
10/2015 52.31 -4,65 %
09/2015 54.75 -6,99 %
08/2015 58.57 -0,95 %
07/2015 59.13 +0,49 %
06/2015 58.84 -2,65 %
05/2015 60.40 +4,28 %
04/2015 57.81 -3,98 %
03/2015 60.12 -2,14 %
02/2015 61.40 -1,14 %
01/2015 62.10 -0,55 %
12/2014 62.44 -0,18 %
11/2014 62.55 -1,85 %
10/2014 63.71 -3,50 %
09/2014 65.94 -4,55 %
08/2014 68.94 +0,28 %
07/2014 68.75 -3,97 %
06/2014 71.48 -3,09 %
05/2014 73.69 +1,18 %
04/2014 72.82 -0,71 %
03/2014 73.34 -4,02 %
02/2014 76.29 -6,97 %
01/2014 81.61 -3,34 %
12/2013 84.34 +2,48 %
11/2013 82.25 +3,45 %
10/2013 79.41 +2,27 %
09/2013 77.61 +0,84 %
08/2013 76.96 -0,39 %
07/2013 77.26 -7,11 %
06/2013 82.75 -5,99 %
05/2013 87.71 -0,06 %
04/2013 87.76 -3,67 %
03/2013 90.98 -4,35 %
02/2013 94.94 +2,29 %
01/2013 92.77 -0,12 %
12/2012 92.88 +7,53 %
11/2012 85.89 +4,70 %
10/2012 81.85 -8,69 %
09/2012 88.96 -2,29 %
08/2012 91.00 -