Giá Bạc Thế Giới hôm nay 30.15 USD / lượng

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Giá hiện tại đang tăng 0.17 USD / lượng, tương đương 0.58% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 19/01/2021 | 04:26

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +3,50 %

Giá đạt đỉnh vào 05/01/2021: 33.16 USD / lượng

Giá chạm đáy vào 30/11/2020: 26.83 USD / lượng

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / lượng Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2021 30.15 +9,44 %
12/2020 27.31 -4,69 %
11/2020 28.59 -1,79 %
10/2020 29.10 -