Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới hôm nay: 83.12 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 04:18

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybean oil (Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands

Biến động Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới trong 3 năm gần đây: +66,37 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2022: 83.12 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 05/2020: 26.00 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Dầu Đậu Nành Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 83.12 +15,35 %
04/2022 70.36 -1,81 %
03/2022 71.63 +9,33 %
02/2022 64.95 +13,30 %
01/2022 56.31 +2,61 %
12/2021 54.84 -11,73 %
11/2021 61.27 +5,39 %
10/2021 57.97 -0,43 %
09/2021 58.22 -8,38 %
08/2021 63.10 +0,43 %
07/2021 62.83 -4,74 %
06/2021 65.81 +5,47 %
05/2021 62.21 +15,11 %
04/2021 52.81 +5,17 %
03/2021 50.08 +10,90 %
02/2021 44.62 +4,82 %
01/2021 42.47 +11,66 %
12/2020 37.52 +10,18 %
11/2020 33.70 +1,78 %
10/2020 33.10 +15,11 %
07/2020 28.10 +2,53 %
06/2020 27.39 +5,07 %
05/2020 26.00 -3,69 %
04/2020 26.96 -6,94 %
03/2020 28.83 -4,47 %
02/2020 30.12 -15,31 %
01/2020 34.73 +12,35 %
12/2019 30.44 -0,66 %
11/2019 30.64 +2,61 %
10/2019 29.84 +3,35 %
09/2019 28.84 +1,80 %
08/2019 28.32 -0,25 %
07/2019 28.39 +2,50 %
06/2019 27.68 -0,98 %
05/2019 27.95 -