Giá Đồng Thế Giới hôm nay: 360.02 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Lần cập nhật gần nhất: 15/08/2022 | 22:32

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 1 năm gần đây: -23,86 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 475.05 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 08/2022: 360.02 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2022 360.02 -0,38 %
07/2022 361.38 -18,67 %
06/2022 428.85 -2,30 %
05/2022 438.70 -8,29 %
04/2022 475.05 +5,76 %
03/2022 447.70 +3,45 %
02/2022 432.25 -3,16 %
01/2022 445.92 -