Giá Đường Thế Giới hôm nay 18.38 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: SUGAR

Giá hiện tại đang tăng 0.07 UScents / lb, tương đương 0.38% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:13

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: International Sugar Organization; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price, raw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean ports

Biến động Giá Đường Thế Giới trong 5 năm gần đây: +24,37 %

Giá đạt đỉnh vào 10/2021: 20.27 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 03/2018: 0.00 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đường Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 18.38 -4,24 %
05/2022 19.16 -1,88 %
04/2022 19.52 +9,53 %
03/2022 17.66 -1,81 %
02/2022 17.98 -4,56 %
01/2022 18.80 +0,53 %
12/2021 18.70 -3,05 %
11/2021 19.27 -5,19 %
10/2021 20.27 +2,12 %
09/2021 19.84 +9,63 %
08/2021 17.93 +0,22 %
07/2021 17.89 +2,91 %
06/2021 17.37 +1,84 %
05/2021 17.05 +13,55 %
04/2021 14.74 -12,08 %
03/2021 16.52 +4,24 %
02/2021 15.82 +2,28 %
01/2021 15.46 +6,08 %
12/2020 14.52 +0,76 %
11/2020 14.41 +1,73 %
10/2020 14.16 +15,75 %
07/2020 11.93 +8,55 %
06/2020 10.91 +4,40 %
05/2020 10.43 -0,29 %
04/2020 10.46 -35,56 %
03/2020 14.18 -2,54 %
02/2020 14.54 +7,63 %
01/2020 13.43 +3,57 %
12/2019 12.95 +4,02 %
11/2019 12.43 +0,16 %
10/2019 12.41 +10,07 %
09/2019 11.16 -9,41 %
08/2019 12.21 -3,19 %
07/2019 12.60 +4,05 %
06/2019 12.09 -2,07 %
05/2019 12.34 -1,30 %
04/2019 12.50 -2,16 %
03/2019 12.77 -0,16 %
02/2019 12.79 +5,86 %
01/2019 12.04 -5,56 %
12/2018 12.71 -3,70 %
11/2018 13.18 +15,63 %
10/2018 11.12 +4,41 %
09/2018 10.63 +0,85 %
08/2018 10.54 -15,84 %
07/2018 12.21 -4,75 %
06/2018 12.79 +8,52 %
05/2018 11.70 -5,30 %
04/2018 12.32 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 13.34 -13,64 %
01/2018 15.16 +0,20 %
12/2017 15.13 +2,58 %
11/2017 14.74 +2,71 %
10/2017 14.34 -0,21 %
09/2017 14.37 0,00 %
08/2017 14.37 -1,46 %
07/2017 14.58 +4,66 %
06/2017 13.90 -