Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 1,998.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 22.50 USD / mt, tương đương 1.14% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/11/2020 | 10:25

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 3 năm gần đây: -8,24 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2018: 2,291.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 03/2018: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
11/2020 1,998.25 +9,86 %
10/2020 1,801.25 +10,12 %
07/2020 1,619.00 +4,43 %
06/2020 1,547.25 +3,83 %
05/2020 1,488.00 -2,50 %
04/2020 1,525.25 -11,41 %
03/2020 1,699.25 -1,56 %
02/2020 1,725.75 -4,84 %
01/2020 1,809.25 +2,74 %
12/2019 1,759.75 +0,36 %
11/2019 1,753.50 +0,20 %
10/2019 1,750.00 -0,34 %
09/2019 1,756.00 -2,52 %
08/2019 1,800.25 +0,37 %
07/2019 1,793.50 -0,08 %
06/2019 1,795.00 -0,81 %
05/2019 1,809.50 -5,66 %
04/2019 1,912.00 +0,17 %
03/2019 1,908.75 -0,12 %
02/2019 1,911.00 +3,99 %
01/2019 1,834.75 -6,45 %
12/2018 1,953.00 -0,17 %
11/2018 1,956.25 -4,95 %
10/2018 2,053.00 -3,25 %
09/2018 2,119.75 +1,76 %
08/2018 2,082.50 -2,36 %
07/2018 2,131.75 -7,49 %
06/2018 2,291.50 +1,84 %
05/2018 2,249.25 +10,87 %
04/2018 2,004.75 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 2,218.50 -2,57 %
01/2018 2,275.50 +9,98 %
12/2017 2,048.50 -5,59 %
11/2017 2,163.00 -