Giá Nhôm Thế Giới hôm nay: 2,233.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 21:21

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 5 năm gần đây: +14,52 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 3,467.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 2,233.00 -2,40 %
02/2024 2,286.50 -4,59 %
01/2024 2,391.50 +8,45 %
12/2023 2,189.50 +100,00 %
10/2023 0.00 +0 %
09/2023 2,213.50 -3,34 %
08/2023 2,287.50 +5,62 %
07/2023 2,159.00 -4,10 %
06/2023 2,247.50 -4,78 %
05/2023 2,355.00 -2,87 %
04/2023 2,422.50 +1,84 %
03/2023 2,378.00 -11,12 %
02/2023 2,642.50 +9,91 %
01/2023 2,380.50 -3,61 %
12/2022 2,466.50 +9,71 %
11/2022 2,227.00 +3,21 %
10/2022 2,155.50 -9,63 %
09/2022 2,363.00 -5,67 %
08/2022 2,497.00 +0,84 %
07/2022 2,476.00 -12,76 %
06/2022 2,792.00 -9,28 %
05/2022 3,051.00 -13,63 %
04/2022 3,467.00 +0,37 %
03/2022 3,454.00 +12,16 %
02/2022 3,034.00 +7,84 %
01/2022 2,796.00 +6,27 %
12/2021 2,620.75 -4,37 %
11/2021 2,735.25 -4,37 %
10/2021 2,854.75 +5,18 %
09/2021 2,707.00 +4,04 %
08/2021 2,597.75 +2,89 %
07/2021 2,522.75 +0,64 %
06/2021 2,506.50 +3,77 %
05/2021 2,412.00 +8,15 %
04/2021 2,215.50 +2,57 %
03/2021 2,158.50 +8,45 %
02/2021 1,976.00 -0,19 %
01/2021 1,979.75 -3,01 %
12/2020 2,039.25 +9,40 %
11/2020 1,847.50 +2,50 %
10/2020 1,801.25 +10,12 %
07/2020 1,619.00 +4,43 %
06/2020 1,547.25 +3,83 %
05/2020 1,488.00 -2,50 %
04/2020 1,525.25 -11,41 %
03/2020 1,699.25 -1,56 %
02/2020 1,725.75 -4,84 %
01/2020 1,809.25 +2,74 %
12/2019 1,759.75 +0,36 %
11/2019 1,753.50 +0,20 %
10/2019 1,750.00 -0,34 %
09/2019 1,756.00 -2,52 %
08/2019 1,800.25 +0,37 %
07/2019 1,793.50 -0,08 %
06/2019 1,795.00 -0,81 %
05/2019 1,809.50 -5,66 %
04/2019 1,912.00 +0,17 %
03/2019 1,908.75 -