Giá Thịt Bò Thế Giới hôm nay: 21.13 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: BEEF

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 03:31

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Meat & Livestock Australia, Meat and Livestock Weekly; The National Provisioner; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, beef (Australia/New Zealand), chucks and cow forequarters, frozen boneless, 85% chemical lean, c.i.f. U.S. port (East Coast), ex-dock, beginning November 2002; previously cow forequarters

Biến động Giá Thịt Bò Thế Giới trong 10 năm gần đây: +80,55 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 21.95 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 01/2016: 3.50 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Bò Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 21.13 -3,88 %
04/2022 21.95 +0,59 %
03/2022 21.82 +3,02 %
02/2022 21.16 -2,32 %
01/2022 21.65 +5,08 %
12/2021 20.55 +11,48 %
11/2021 18.19 -6,93 %
10/2021 19.45 -3,34 %
09/2021 20.10 -0,75 %
08/2021 20.25 -0,35 %
07/2021 20.32 +3,00 %
06/2021 19.71 -3,40 %
05/2021 20.38 +1,37 %
04/2021 20.10 +3,63 %
03/2021 19.37 +1,08 %
02/2021 19.16 +5,32 %
01/2021 18.14 -4,47 %
12/2020 18.95 +3,69 %
11/2020 18.25 +6,74 %
10/2020 17.02 +75,47 %
10/2017 4.18 +0,38 %
09/2017 4.16 -0,57 %
08/2017 4.18 -8,59 %
07/2017 4.54 +0,21 %
06/2017 4.53 +2,58 %
05/2017 4.42 +3,71 %
04/2017 4.25 +1,59 %
03/2017 4.18 +2,93 %
02/2017 4.06 +3,66 %
01/2017 3.91 +1,03 %
12/2016 3.87 -4,74 %
11/2016 4.06 +2,85 %
10/2016 3.94 -2,03 %
09/2016 4.02 -1,77 %
08/2016 4.09 -1,29 %
07/2016 4.14 +3,56 %
06/2016 4.00 +0,99 %
05/2016 3.96 +1,31 %
04/2016 3.91 +0,54 %
03/2016 3.88 +3,02 %
02/2016 3.77 +7,02 %
01/2016 3.50 -6,62 %
12/2015 3.73 -4,56 %
11/2015 3.90 -5,01 %
10/2015 4.10 -9,07 %
09/2015 4.47 -4,70 %
08/2015 4.68 +4,00 %
07/2015 4.50 +4,49 %
06/2015 4.29 -2,11 %
05/2015 4.38 -7,82 %
04/2015 4.73 +3,51 %
03/2015 4.56 -1,45 %
02/2015 4.63 -10,22 %
01/2015 5.10 -5,33 %
12/2014 5.37 -7,32 %
11/2014 5.77 -2,29 %
10/2014 5.90 -1,73 %
09/2014 6.00 +4,73 %
08/2014 5.72 +12,21 %
07/2014 5.02 +12,02 %
06/2014 4.41 +3,12 %
05/2014 4.28 +1,29 %
04/2014 4.22 -3,39 %
03/2014 4.37 +3,91 %
02/2014 4.19 +1,31 %
01/2014 4.14 +0,67 %
12/2013 4.11 +1,74 %
11/2013 4.04 +2,80 %
10/2013 3.93 +1,26 %
09/2013 3.88 -0,17 %
08/2013 3.88 -0,47 %
07/2013 3.90 +0,94 %
06/2013 3.87 -8,59 %
05/2013 4.20 -1,54 %
04/2013 4.26 +0,81 %
03/2013 4.23 -1,24 %
02/2013 4.28 -0,64 %
01/2013 4.31 -0,19 %
12/2012 4.32 +1,60 %
11/2012 4.25 +5,57 %
10/2012 4.01 +0,91 %
09/2012 3.97 -1,69 %
08/2012 4.04 +1,31 %
07/2012 3.99 -1,44 %
06/2012 4.05 -1,57 %
05/2012 4.11 -