Giá Vàng Thế Giới hôm nay 1,837.80 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 7.50 USD / toz, tương đương 0.41% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:16

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 5 năm gần đây: +31,43 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 1,947.60 USD / toz

Giá chạm đáy vào 03/2018: 0.00 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 1,837.80 -3,22 %
05/2022 1,896.90 -2,67 %
04/2022 1,947.60 +2,74 %
03/2022 1,894.15 +5,09 %
02/2022 1,797.80 -1,64 %
01/2022 1,827.35 +2,89 %
12/2021 1,774.60 -0,58 %
11/2021 1,784.85 +1,45 %
10/2021 1,758.95 -3,31 %
09/2021 1,817.15 +0,27 %
08/2021 1,812.30 +2,30 %
07/2021 1,770.65 -7,84 %
06/2021 1,909.50 +7,47 %
05/2021 1,766.95 +2,99 %
04/2021 1,714.10 -1,07 %
03/2021 1,732.45 -6,76 %
02/2021 1,849.60 -2,58 %
01/2021 1,897.40 +5,90 %
12/2020 1,785.45 -5,22 %
11/2020 1,878.70 -0,94 %
10/2020 1,896.45 +5,04 %
07/2020 1,800.85 +2,73 %
06/2020 1,751.70 +3,25 %
05/2020 1,694.80 +5,17 %
04/2020 1,607.20 +1,25 %
03/2020 1,587.15 +0,25 %
02/2020 1,583.20 +3,69 %
01/2020 1,524.75 +3,57 %
12/2019 1,470.30 -3,02 %
11/2019 1,514.75 +0,92 %
10/2019 1,500.75 -1,89 %
09/2019 1,529.15 +6,75 %
08/2019 1,426.00 +0,95 %
07/2019 1,412.50 +7,74 %
06/2019 1,303.20 +1,39 %
05/2019 1,285.05 -0,93 %
04/2019 1,296.95 -1,50 %
03/2019 1,316.35 -0,69 %
02/2019 1,325.45 +3,23 %
01/2019 1,282.70 +4,35 %
12/2018 1,226.90 +0,86 %
11/2018 1,216.30 +1,65 %
10/2018 1,196.20 -0,82 %
09/2018 1,206.00 -1,49 %
08/2018 1,224.00 -2,47 %
07/2018 1,254.20 -3,81 %
06/2018 1,302.00 -1,31 %
05/2018 1,319.10 -0,45 %
04/2018 1,325.00 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 1,339.90 +2,60 %
01/2018 1,305.10 +2,43 %
12/2017 1,273.41 +0,24 %
11/2017 1,270.30 -0,73 %
10/2017 1,279.51 -3,27 %
09/2017 1,321.30 +2,90 %
08/2017 1,283.04 +3,60 %
07/2017 1,236.85 -1,89 %
06/2017 1,260.26 -