Giá Bạc Thế Giới hôm nay: 26.54 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: SILVER

Lần cập nhật gần nhất: 31/12/2020 | 23:12

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metasl Week; Australian Minerals Economics Pty, Ltd., Silver World Supply & Demand, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Silver (Handy & Harman), 99.9% grade refined, New York

Biến động Giá Bạc Thế Giới trong 1 năm gần đây: +32,36 %

Giá đạt đỉnh vào 12/2020: 26.54 USD / toz

Giá chạm đáy vào 04/2020: 14.12 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2020 26.54 +10,67 %
11/2020 23.71 -1,79 %
10/2020 24.14 +22,80 %
07/2020 18.63 +1,01 %
06/2020 18.45 +19,22 %
05/2020 14.90 +5,27 %
04/2020 14.12 -17,22 %
03/2020 16.55 -9,07 %
02/2020 18.05 +0,51 %
01/2020 17.95 -