Giá Kẽm Thế Giới hôm nay: 2,679.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Lần cập nhật gần nhất: 19/01/2021 | 03:52

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 5 năm gần đây: +43,25 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2018: 3,534.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 01/2016: 1,520.36 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2021 2,679.25 -3,71 %
12/2020 2,778.75 +9,32 %
11/2020 2,519.75 +5,35 %
10/2020 2,385.00 +14,45 %
07/2020 2,040.25 +2,61 %
06/2020 1,987.00 +2,92 %
05/2020 1,929.00 +1,15 %
04/2020 1,906.75 -6,00 %
03/2020 2,021.25 -8,99 %
02/2020 2,203.00 -3,23 %
01/2020 2,274.25 -0,07 %
12/2019 2,275.75 -9,30 %
11/2019 2,487.50 +4,55 %
10/2019 2,374.25 +6,54 %
09/2019 2,219.00 -9,93 %
08/2019 2,439.25 -2,17 %
07/2019 2,492.25 -1,35 %
06/2019 2,526.00 -11,89 %
05/2019 2,826.25 -3,01 %
04/2019 2,911.25 +5,26 %
03/2019 2,758.25 +1,37 %
02/2019 2,720.50 +10,19 %
01/2019 2,443.25 -3,89 %
12/2018 2,538.25 +2,00 %
11/2018 2,487.50 -4,37 %
10/2018 2,596.25 +5,19 %
09/2018 2,461.50 -7,11 %
08/2018 2,636.50 -8,35 %
07/2018 2,856.75 -8,63 %
06/2018 3,103.25 -0,65 %
05/2018 3,123.50 -4,93 %
04/2018 3,277.50 -5,49 %
03/2018 3,457.50 -2,21 %
02/2018 3,534.00 +6,10 %
01/2018 3,318.25 +5,06 %
12/2017 3,150.25 -1,86 %
11/2017 3,209.00 -1,73 %
10/2017 3,264.60 +5,20 %
09/2017 3,095.00 +3,69 %
08/2017 2,980.73 +6,49 %
07/2017 2,787.19 +7,67 %
06/2017 2,573.40 -0,65 %
05/2017 2,590.21 -0,95 %
04/2017 2,614.92 -6,19 %
03/2017 2,776.88 -2,47 %
02/2017 2,845.55 +4,59 %
01/2017 2,714.80 +1,84 %
12/2016 2,664.81 +3,70 %
11/2016 2,566.20 +10,20 %
10/2016 2,304.40 +0,52 %
09/2016 2,292.31 +0,57 %
08/2016 2,279.14 +4,21 %
07/2016 2,183.25 +7,19 %
06/2016 2,026.19 +7,76 %
05/2016 1,869.03 +0,73 %
04/2016 1,855.37 +2,89 %
03/2016 1,801.69 +5,10 %
02/2016 1,709.85 +11,08 %
01/2016 1,520.36 -