Giá Nhôm Thế Giới hôm nay 2,738.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Giá hiện tại đang tăng 76.00 USD / mt, tương đương 2.85% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/05/2024 | 05:06

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 1 năm gần đây: +13,99 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2024: 2,738.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,452.14 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2024 2,738.00 +14,65 %
04/2024 2,337.00 +4,84 %
03/2024 2,224.00 -2,81 %
02/2024 2,286.50 -4,59 %
01/2024 2,391.50 +8,45 %
12/2023 2,189.50 +100,00 %
10/2023 0.00 +0 %
09/2023 2,213.50 -3,34 %
08/2023 2,287.50 +5,62 %
07/2023 2,159.00 -4,10 %
06/2023 2,247.50 -4,78 %
05/2023 2,355.00 -