Giá Nhôm Thế Giới hôm nay: 67.226.079 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: ALUMINUM

Lần cập nhật gần nhất: 23/04/2024 | 11:51

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nhôm Thế Giới trong 1 năm gần đây: +8,31 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2024: 67.226.079 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,445.15 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nhôm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 67.226.079 +15,82 %
03/2024 56.590.007 -2,81 %
02/2024 58.180.329 -4,59 %
01/2024 60.852.069 +8,45 %
12/2023 55.712.150 +100,00 %
10/2023 0 +0 %
09/2023 56.322.833 -3,34 %
08/2023 58.205.774 +5,62 %
07/2023 54.936.073 -4,10 %
06/2023 57.187.968 -4,78 %
05/2023 59.923.321 -2,87 %
04/2023 61.640.869 -