Giá nickel thế giới

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL
3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 1 năm gần đây: -78,43 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2023: 30,296.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,445.15 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2023 16,846.00 -8,44 %
11/2023 18,267.00 -2,01 %
10/2023 18,634.00 -9,57 %
09/2023 20,417.25 -8,14 %
08/2023 22,079.00 +7,34 %
07/2023 20,458.00 -1,99 %
06/2023 20,865.50 -16,03 %
05/2023 24,210.50 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 24,772.50 -22,30 %
02/2023 30,296.00 +0,78 %
01/2023 30,058.50 -